Η απόφαση του ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ (έβδομου τμήματος) της 11ης Φεβρουαρίου 2021 είναι σαφές ότι δεν αποτελεί απλό ευχολόγιο, αλλά είναι νομικά απολύτως δεσμευτική.

Έτσι δημιουργεί ευνοϊκές συνθήκες για όλους τους συμβασιούχους που βρίσκονται σε καθεστώς δικαστικής διεκδίκησης μονιμοποίησής τους ή επιθυμούν να διεκδικήσουν αυτήν, καθώς είναι αυτονόητη η υποχρέωση των ελληνικών δικαστηρίων κάθε βαθμού να σεβαστούν έμπρακτα την απόφαση και να εφαρμόσουν το σκεπτικό της (βλ. αντί πολλών: απόφαση Ολομέλειας ΑΠ 16/2013: «η δεσμευτικότητα της απόφασης αυτής (του ΔΕΕ εννοείται) … είναι όμως αναμφίβολη, αφού μόνον έτσι εξυπηρετείται ο σκοπός της ενιαίας και ομοιόμορφης εφαρμογής του ενωσιακού δικαίου»).

Η ίδια απόφαση δικαιώνει απόλυτα την στρατηγική του γραφείου μας το οποίο έχει χρησιμοποιήσει την ίδια ακριβώς επιχειρηματολογία με αυτήν που δέχεται το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο εκπροσωπώντας εντολείς του.

Το Δικαστήριο επί της ουσίας προέκρινε ότι πρακτικές εκμετάλλευσης «στρατιών» συμβασιούχων από οιοδήποτε Κράτος Μέλος της ΕΕ καταστρατηγούν τα δικαιώματα των εργαζομένων σε μόνιμη και σταθερή εργασία και δεν αποτρέπουν αποτελεσματικά την καταχρηστική σύναψη διαδοχικών συμβάσεων εργασίας ορισμένου χρόνου, καθώς κατέληξε ότι ο εθνικός δικαστής υποχρεούται να ερμηνεύσει και να εφαρμόσει όλες τις διατάξεις του εσωτερικού δικαίου (εν προκειμένω τις διατάξεις του άρθρου 8 παρ. 3 ν. 2112/1920) προκειμένου στο πλαίσιο της ρήτρας 5 της οδηγίας 1999/70 να αποτραπεί η καταχρηστική χρησιμοποίηση συμβάσεων εργασίας ορισμένου χρόνου, μολονότι εθνικές διατάξεις συνταγματικής φύσης απαγορεύουν απολύτως τέτοια μετατροπή όσον αφορά το δημόσιο τομέα.

Η απόφαση μπορεί να αξιοποιηθεί από συμβασιούχους ΟΤΑ, ΝΠΔΔ, Υπουργείων και αναπληρωτές εκπαιδευτικούς.

Η Λ Ι Α Σ Δ. Κ Ο Λ Λ Υ Ρ Η Σ
Δ Ι Κ Η Γ Ο Ρ Ο Σ παρ’ Αρείω Πάγω και ΣτΕ
Διδάκτωρ Δημοσίου Δικαίου Παν/ου Χαϊδελβέργης
LL.M. Heidelberg Συνταγματικού Δικαίου
MΔΕ Νομικής Αθηνών Διοικητικού Δικαίου
ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ 32 – ΑΘΗΝΑ
Τηλ.: +302103608504, +302103643637 – Fax: +302103608509
Web: www.koliris.gr – AM ΔΣΑ 25296