Αξιότιμε κε Υπουργέ Eσωτερικών
Αξιότιμη κα Υπουργέ Παιδείας

Σε συνέχεια της επαφής του υπογράφοντος με το ιδιαίτερο γραφείο σας παρακαλούμε όπως δεχθείτε εκ μέρους μου με την ιδιότητά μου ως εντολοδόχου δικηγόρου εκατοντάδων εκπαιδευτικών της προκήρυξης 1ΓΕ, 2ΓΕ και 3ΕΑ/2019 την υποβολή της παρούσας προτάσεως, η οποία αποτελεί προσπάθειά μας να συνδράμουμε τεχνοκρατικά στην διά νομοθετικής ρύθμισης επίλυση του ζητήματος και τούτο ιδίως σε συνέχεια της απάντησης του πρώτου εξ υμών σε κοινοβουλευτική ερώτηση όπου διατυπώθηκε εγγράφως η σχετική πρόθεση. Η σημερινή κυβέρνηση και εσείς προσωπικά έχετε αποδείξει και δη λίαν προσφάτως ότι έχετε την πολιτική βούληση και το θάρρος να αποκαθιστάτε στρεβλώσεις πάντα στα πλαίσια της νομιμότητας και προς εξυπηρέτηση του αληθούς δημοσίου συμφέροντος που βάζει τον άνθρωπο ως προτεραιότητα. Ευελπιστώντας στην έμπρακτη υποστήριξη του δίκαιου αιτήματος μας που υποστηρίζουν πάνω από 2.000 οικογένειες διάσπαρτες σε όλη την επικράτεια.

Ο πληρεξούσιος Δικηγόρος
Dr. jur. Ηλίας Κολλύρης, LLM, / ΜΔΕ

Τροπολογία

«Κατά παρέκκλιση κάθε άλλης γενικής ή ειδικής διάταξης οι ενταχθέντες στον πίνακα απορριπτέων λόγω μη καταβολής παραβόλου στους προσωρινούς αξιολογικούς πίνακες του άρθρου 61 του ν. 4589/2019 [Α΄ 13] βάσει των προκηρύξεων 1ΓΕ/2019, 2ΓΕ/2019 και 3ΕΑ/2019 εντάσσονται σε ειδικό πίνακα υπό την προϋπόθεση υποβολής συμπληρωματικής αίτησης και καταβολής παραβόλου [3 ευρώ] μετά από την δημοσίευση σχετικής πρόσκλησης του ΑΣΕΠ, η οποία εκδίδεται εντός μηνός από την δημοσίευση της παρούσας διάταξης.

Οι εντασσόμενοι στον ειδικό αυτό πίνακα δύνανται να προσλαμβάνονται από την ανάρτηση του πίνακα στον ιστότοπο του ΑΣΕΠ και εφεξής και για τα διδακτικά έτη 2020-2021, 2021-2022 και 2022-2023 για σοβαρούς λόγους επιτακτικής δημόσιας ανάγκης, με απόφαση του αρμόδιου οργάνου του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, ως προσωρινοί αναπληρωτές πλήρους ή μειωμένου ωραρίου με συμβάσεις εργασίας ιδιωτικού δικαίου κατ’ ανάλογη εφαρμογή των διατάξεων του Ν. 4589/2019 άρθρο 63. Για τη διενέργεια των προσλήψεων αυτών οι περιλαμβανόμενοι στον ειδικό πίνακα καλούνται από κοινού με τους περιλαμβανόμενους στους προσωρινούς πίνακες των αυτών προκηρύξεων, με ειδική πρόσκληση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων να υποβάλουν δήλωση προτίμησης για πρόσληψη ως προσωρινοί αναπληρωτές πλήρους ή μειωμένου ωραρίου με συμβάσεις εργασίας ιδιωτικού δικαίου μέσα σε αποκλειστική προθεσμία που ορίζεται στην ίδια απόφαση. Η διδακτική προϋπηρεσία που θα κτηθεί βάσει της ένταξης στον ως άνω ειδικό πίνακα προσμετράται για κάθε έννομη συνέπεια.

Η διάταξη του άρθρου 62 του Ν. 4589/2019 εφαρμόζεται και ως προς τους εντασσόμενους στον ως άνω ειδικό πίνακα του ΑΣΕΠ κατά την έκδοση των οριστικών αξιολογικών πινάκων των οικείων προκηρύξεων.»

Αιτιολογική έκθεση

Με την παρούσα ρύθμιση επιδιώκεται στα πλαίσια της συνταγματικής αρχής της αναλογικότητας και αξιοκρατίας υπέρ του δημοσίου συμφέροντος η αποκατάσταση εν τη γενέσει της μιας στρέβλωσης που παρατηρήθηκε σε βάρος χιλιάδων υποψηφίων των διαγωνισμών του ΑΣΕΠ για ένταξη σε αξιολογικούς πίνακες βάσει του Ν. 4589/2019 με ευθύνη ιδίως της μη διαλειτουργικότητας των ηλεκτρονικών συστημάτων του taxisnet και του ΑΣΕΠ αλλά και αστοχίες του ηλεκτρονικού συστήματος τραπεζών δεδομένα που είχαν συνδυαστικά ως αποτέλεσμα τον αποκλεισμό χιλιάδων άξιων υποψηφίων και καταδίκη τους στην ανεργία τουλάχιστον για δύο σχολικά έτη. Παράλληλα αποκαθίσταται το δικαίωμα ένταξής τους σε ειδικό πίνακα που οδηγεί σε δυνατότητα αξιοκρατικού διορισμού ανάλογα των προσόντων τους. Επισημαίνεται ότι όλη η διαδικασία υπάγεται στην έγκριση του ΑΣΕΠ και θα λάβει χώρα υπό την εποπτεία του.

 

Με εκτίμηση,

Η Λ Ι Α Σ  Δ.  Κ Ο Λ Λ Υ Ρ Η Σ
Δ Ι Κ Η Γ Ο Ρ Ο Σ  παρ’ Αρείω Πάγω και ΣτΕ
Διδάκτωρ Δημοσίου Δικαίου Παν/ου  Χαϊδελβέργης
LL.M. Heidelberg Συνταγματικού Δικαίου
MΔΕ Νομικής Αθηνών Διοικητικού Δικαίου
ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ 32   –   ΑΘΗΝΑ
Τηλ.: +302103608504, +302103643637  – Fax: +302103608509
Email: [email protected]  – ΑΜ Δ.Σ.Α.: 25296
Web: www.koliris.gr