ΘΕΤΙΚΗ ΑΜΕΤΑΚΛΗΤΗ ΑΠΟΦΑΣΗ – ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΜΕΤΑΤΑΞΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ βάσει πτυχίου που απονεμήθηκε από ίδρυμα Α.Ε.Ι. της αλλοδαπής, μετά από σπουδές που πραγματοποιήθηκαν εν όλω ή εν μέρει σε παρόχους υπηρεσιών μη τυπικής μεταλυκειακής εκπαίδευσης και κατάρτισης, και αναγνώριση από το Σ.Α.Ε.Π. της επαγγελματικής ισοδυναμίας του πτυχίου με αντίστοιχα πτυχία των ελληνικών Α.Ε.Ι.

Αριθμός απόφασης:912/2022

ΤΟ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΕΦΕΤΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Τμήμα Η΄

ΑΚΥΡΩΤΙΚΟΣ ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ

Συνεδρίασε δημόσια στο ακροατήριό του στις 21 Οκτωβρίου 2020, με την εξής σύνθεση: …

Για να δικάσει την από 20/3/2018 (ΑΚ 612/2-4-2018) αίτηση ακυρώσεως,

τ ο υ …, ο οποίος παραστάθηκε με δήλωση του άρθρου 33 παρ.6 του π.δ.18/1989 του πληρεξουσίου δικηγόρου του Ηλία Κολλύρη, τον οποίο νομιμοποίησε με προφορική δήλωση στο ακροατήριο.

κ α τ ά : 1) του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, για τον οποίο παραστάθηκε η Πάρεδρος του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους Μαρίκα Γερασίμου, 2) του ν.π.δ.δ. με την επωνυμία “Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών” (Ο.Π.Α.), που εκπροσωπείται νόμιμα από τον Πρύτανη, ο οποίος παραστάθηκε με την από 19/10/2020 δήλωση της πληρεξουσίας δικηγόρου του ….

Η εισηγήτρια αναφέρθηκε συνοπτικά στην έκθεσή της και η υπόθεση συζητήθηκε χωρίς ανάπτυξη από τους παρασταθέντες διαδίκους.

Μετά τη συνεδρίαση, το Δικαστήριο συνήλθε σε διάσκεψη και,

α φ ο ύ μ ε λ έ τ η σ ε τ α σ χ ε τ ι κ ά έ γ γ ρ α φ α

σ κ έ φ θ η κ ε κ α τ ά τ ο Ν ό μ ο

Επειδή, για την κρινόμενη αίτηση καταβλήθηκε το νόμιμο παράβολο (το με κωδικό πληρωμής …/… e-παράβολο).

Επειδή, με την κρινόμενη αίτηση, ο αιτών ζητεί την ακύρωση της α) της 1151/6-3-2018 πράξης του Πρύτανη του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών (Ο.Π.Α.), με την οποία ανακλήθηκε η 1737/20-3-2017 προηγούμενη πράξη του ιδίου οργάνου περί μετάταξης του αιτούντος από την εκπαιδευτική βαθμίδα Δ.Ε. Διοικητικού Λογιστικού σε κενή οργανική θέση εκπαιδευτικής βαθμίδας Π.Ε. Διοικητικού Οικονομικού, με ίδια σχέση εργασίας, αναδρομικά από 2/10/2006, β) της 17793/Ζ2/2-2-2018 πράξης του καθού Υπουργού, με την οποία ανακοινώθηκε στο Ο.Π.Α. ότι δεν ήταν εφικτή η υλοποίηση της ως άνω υπηρεσιακής μεταβολής (μετάταξης). Η αίτηση ασκείται παραδεκτώς μόνον κατά της πρώτης προσβαλλόμενης πράξης, ενώ η δεύτερη είναι εσωτερικό έγγραφο της Διοίκησης με ενημερωτικό χαρακτήρα και δεν είναι εκτελεστή.

Επειδή, η προσβαλλόμενη πράξη εκδόθηκε από τον Πρύτανη του Ο.Π.Α.. Επομένως ο Υπουργός Παιδείας και Θρησκευμάτων δεν νομιμοποιείται παθητικώς στην παρούσα δίκη, η δε παράστασή του στο ακροατήριο λογίζεται ως προφορική άσκηση παρέμβασης υπέρ του κύρους της προσβαλλόμενης πράξης, κατ’ άρθρο 21 (παρ. 2 περ. β’) του π.δ./τος 18/1989 (Α΄ 8), νομιμοποιούμενου προς τούτο ως εποπτεύοντος Υπουργού (ΣτΕ 1423/2020, 857/2020, 251, 2777/2019, 1409, 1883/2018, 2666/2017, 25, 3146/2014, 200/2012 κ.α.)

Επειδή, με τις διατάξεις του άρθρου 4 του π.δ.50/2001 (ΦΕΚ Α 39/5-3-2001) ορίζεται ότι : «Κλάδος Π.Ε. Διοικητικός και/ή Οικονομικός. 1. Προσόν διορισμού στον εισαγωγικό βαθμό ορίζεται πτυχίο ή δίπλωμα οποιουδήποτε Τμήματος ΑΕΙ της ημεδαπής, περιλαμβανομένων και των πτυχίων ή διπλωμάτων του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (Ε.Α.Π.) και των Προγραμμάτων” και στο άρθρο 26 παρ.11 του ίδιου π.δ/τος, όπως η παράγραφος αυτή τροποποιήθηκε με το άρθρο 13 παρ.1 του ν.4148/2013 (Α΄99/26-4-2013) ότι : “11. Για την κάλυψη θέσεων κλάδων ή ειδικοτήτων των αντίστοιχων κατηγοριών εκπαίδευσης, γίνονται επίσης δεκτοί : α) … β) … γ) κάτοχοι απόφασης αναγνώρισης επαγγελματικής ισοδυναμίας τίτλων τυπικής ανώτατης εκπαίδευσης από το ΣΑΕΠ, βάσει της παραγράφου 2 του άρθρου 1 του π.δ. 38/2010, όπως ισχύει κάθε φορά, δ) … …”. Στη συνέχεια, στο άρθρο 1 παρ.2 του π/δ/τος 38/2010 (Α΄78 25/5/2010), όπως η παράγραφος αυτή αντικαταστάθηκε με την παρ.27α του άρθρου 30 του ν.4111/2013 (Α 18/25-1-2013) ορίστηκε ότι : “Με το παρόν : 1. … 2. Ρυθμίζονται οι προϋποθέσεις και η διαδικασία της αναγνώρισης επαγγελματικής ισοδυναμίας τίτλων τυπικής ανώτατης εκπαίδευσης, τουλάχιστον τριετούς διάρκειας σπουδών και φοίτησης, όταν πρόκειται για πτυχίο πρώτου κύκλου σπουδών, μικρότερο τριετούς διάρκειας σπουδών και φοίτησης όταν πρόκειται για μεταπτυχιακό δίπλωμα ειδίκευσης και τουλάχιστον τριετούς διάρκειας σπουδών και φοίτησης όταν πρόκειται για διδακτορικό κύκλο σπουδών άλλων κρατών – μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι οποίοι δεν πληρούν τις προϋποθέσεις της Οδηγίας 2005/36/ΕΚ σχετικά με την αναγνώριση των επαγγελματικών προσόντων.» και στο άρθρο 2 παρ.1 και 3 ότι : “1. Οι διατάξεις περί αναγνώρισης επαγγελματικών προσόντων βάσει της Οδηγίας 2005/36/ΕΚ του παρόντος εφαρμόζονται σε κάθε υπήκοο κράτους – μέλους ο οποίος επιθυμεί να ασκήσει νομοθετικά ρυθμιζόμενο επάγγελμα στην Ελλάδα έχοντας αποκτήσει τα επαγγελματικά του προσόντα σε άλλο κράτος-μέλος είτε ως αυτοαπασχολούμενος είτε ως μισθωτός, συμπεριλαμβανομένων των ασκούντων ελευθέρια επαγγέλματα. 3. Οι διατάξεις περί αναγνώρισης επαγγελματικής ισοδυναμίας, σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 1 του παρόντος διατάγματος, εφαρμόζονται σε κάθε υπήκοο κράτους – μέλους ή τρίτης χώρας ο οποίος, έχοντας αποκτήσει τίτλο τυπικής ανώτατης εκπαίδευσης άλλου κράτους – μέλους ή τρίτης χώρας, δεν πληροί τις προϋποθέσεις εφαρμογής της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου”.

Επειδή, τέλος, με το άρθρο 70 του ν.3528/2007 (Α 26/9-2-2007) “Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Υπαλλήλων Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ.” ορίζεται ότι : “Μετάταξη σε κλάδο ανώτερης κατηγορίας. 1. Μετάταξη υπαλλήλου σε κενή θέση κλάδου ανώτερης κατηγορίας του ίδιου Υπουργείου ή της ίδιας δημόσιας υπηρεσίας ή του ίδιου νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου αντίστοιχα, επιτρέπεται μετά από αίτηση του υπαλλήλου και ύστερα από γνώμη του υπηρεσιακού συμβουλίου του κλάδου στον οποίο μετατάσσεται. Ο μετατασσόμενος πρέπει να κατέχει τον τίτλο σπουδών που απαιτείται για τον κλάδο στον οποίο μετατάσσεται. 2. Υπάλληλος που είχε τον απαιτούμενο για διορισμό σε ανώτερη κατηγορία τίτλο σπουδών κατά το χρόνο υποβολής της αίτησης διορισμού του δεν επιτρέπεται να μεταταγεί σε θέση κλάδου ανώτερης κατηγορίας πριν από τη συμπλήρωση οκταετίας από το διορισμό του. 3. Ο υπάλληλος μετατάσσεται με το βαθμό που κατέχει. Αν ο εισαγωγικός βαθμός του κλάδου στον οποίο μετατάσσεται είναι ανώτερος του βαθμού που κατέχει, μετατάσσεται με τον εισαγωγικό αυτό βαθμό. Ο χρόνος υπηρεσίας που έχει διανυθεί στο βαθμό με τον οποίο ο υπάλληλος μετατάσσεται, θεωρείται ότι έχει διανυθεί στο βαθμό της θέσης στην οποία μετατάσσεται, εφόσον έχει διανυθεί με τον τίτλο σπουδών που απαιτείται για τον κλάδο αυτόν. 4. ……», στο δε άρθρο 74 του ίδιου νόμου ότι «Οι μετατάξεις των άρθρων 69-70 του παρόντος κεφαλαίου διενεργούνται με απόφαση του αρμόδιου Υπουργού ή του μονομελούς οργάνου διοίκησης του Ν.Π.Δ.Δ. και αν δεν υπάρχει του Δ.Σ. αυτού. …… 2. Τα αρμόδια όργανα μπορούν να αρνηθούν την εκτέλεση των αποφάσεων των υπηρεσιακών συμβουλίων για μετάταξη υπαλλήλων για λόγους νομιμότητας. 3. Η πράξη μετάταξης δημοσιεύεται σε περίληψη στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως».

Επειδή, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 70 και 74 του ν. 3528/2007, που παρατέθηκαν στην προηγούμενη σκέψη, η διαδικασία μετάταξης υπαλλήλου σε κλάδο ανώτερης κατηγορίας αρχίζει με την υποβολή σχετικής αιτήσεως του υπαλλήλου και ολοκληρώνεται με τη δημοσίευση της πράξης μετάταξης στην ΕτΚ. Η ισχύς της πράξης αυτής αρχίζει με τη δημοσίευσή της στην ΕτΚ, χωρίς να συντρέχει λόγος απόκλισης από τον κανόνα της περί του μέλλοντος ρυθμίσεως του νόμου (βλ. ΔΕΑ 175/2010). Ενόψει αυτού και σε συνδυασμό με τις διατάξεις της παρ.11 του άρθρου 26 του π.δ/τος 50/2001, που παρατέθηκαν στην 4η σκέψη της παρούσας, η μετάταξη υπαλλήλου σε κλάδο ανώτερης κατηγορίας, λόγω προσκόμισης βεβαίωσης αναγνώρισης επαγγελματικής ισοδυναμίας τίτλου σπουδών ανώτατης τυπικής εκπαίδευσης από το Σ.Α.Ε.Π., δεν δύναται να ανατρέχει στο χρόνο διορισμού του υπαλλήλου, λόγω της κτήσης του τίτλου σπουδών σε χρόνο προγενέστερο από το διορισμό, πολύ περισσότερο αφού προϋπόθεση της μετάταξης είναι η αναγνώριση της επαγγελματικής ισοδυναμίας του τίτλου και όχι η κτήση αυτού.

Επειδή, από τα στοιχεία της δικογραφίας προκύπτουν τα ακόλουθα : Ο αιτών είχε καταταχθεί με την 3825/2-10-2006 Πράξη του Πρύτανη του Ο.Π.Α. σε συσταθείσα οργανική θέση Δ.Ε. Προσωπικού Η/Υ με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου και στη συνέχεια μετατάχθηκε στον κλάδο Δ.Ε. Διοικητικού-Λογιστικού με την 48338/Ζ2/22-3-2016 απόφαση της Αναπληρώτριας Υπουργού Παιδείας Έρευνας και Θρησκευμάτων με την ίδια σχέση εργασίας. Με την 131/12-1-2017 αίτησή του ζήτησε τη μετάταξή του, αναδρομικά από 2/10/2006 (ημερομηνία μετατροπής της σχέσης εργασίας του σε σχέση αορίστου χρόνου), σε ανώτερη κατηγορία Π.Ε. κλάδου Διοικητικού Οικονομικού, λόγω κατοχής και προσκόμισης τίτλου τυπικής ανώτατης εκπαίδευσης από το Πανεπιστήμιο του Hertfordshire του Ηνωμένου Βασιλείου. Συγκεκριμένα, ο αιτών επικαλέστηκε και προσκόμισε μαζί με την αίτησή του τον από 9/7/1999 κτηθέντα σχετικό τίτλο σπουδών “Bachelor of Science” του Πανεπιστημίου του Hertfordshire του Ηνωμένου Βασιλείου, καθώς και την από 22/12/2016 Βεβαίωση του Συμβουλίου Αναγνώρισης Επαγγελματικής Ισοδυναμίας (Σ.Α.Ε.Π.) περί αναγνώρισης της επαγγελματικής ισοδυναμίας του τίτλου αυτού με τους απονεμόμενους τίτλους των Τμημάτων Πληροφορικής των Ελληνικών Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Α.Ε.Ι.). Το αίτημά του έγινε δεκτό με την 1737/20-3-2017 πράξη του Πρύτανη του Ο.Π.Α., η οποία απεστάλη στον Υπουργό Παιδείας, προκειμένου να υλοποιηθεί η ως άνω υπηρεσιακή μεταβολή. Στη συνέχεια, ο καθού Υπουργός, κατόπιν εσωτερικής αλληλογραφίας της Διοίκησης, ανακοίνωσε με τη δεύτερη προσβαλλόμενη πράξη στο Ο.Π.Α. ότι δεν ήταν εφικτή η υλοποίηση της αιτούμενης υπηρεσιακής μεταβολής και επέστρεψε το φάκελο του αιτούντος με την αιτιολογία ότι : α) δεν πληρούνται οι προβλεπόμενες νόμιμες προϋποθέσεις, σύμφωνα με την παρ.11 του άρθρου 26 του π.δ.50/2001 σε συνδυασμό με το άρθρο 1 του π.δ.38/2010, όπως τροποποιήθηκε με την παρ.Θ16 του άρθρου πρώτου του ν.4093/2012 και β) η 66/2016 γνωμοδότηση του ΝΣΚ που αφορά το θέμα αυτό δεν είχε γίνει αποδεκτή από τον Υπουργό Δικαιοσύνης. Κατόπιν αυτού, ο Πρύτανης του Ο.Π.Α. ανακάλεσε με την πρώτη προσβαλλόμενη πράξη του την 1737/20-3-2017 προηγούμενη πράξη του, με την οποία είχε δεχθεί το αίτημα περί μετάταξης του αιτούντος.

Επειδή, ο αιτών προβάλλει, μεταξύ άλλων, ότι η προσβαλλόμενη πράξη είναι μη νόμιμη και πρέπει να ακυρωθεί διότι εμπεριέχει πλημμελή και εσφαλμένη αιτιολογία. Και τούτο διότι ο ίδιος πληρεί τις προϋποθέσεις του νόμου για μετάταξη σε κλάδο Π.Ε., αφού κατέχει πτυχίο που απονεμήθηκε από ίδρυμα Α.Ε.Ι. της αλλοδαπής, μετά από σπουδές που πραγματοποιήθηκαν εν όλω ή εν μέρει σε παρόχους υπηρεσιών μη τυπικής μεταλυκειακής εκπαίδευσης και κατάρτισης, και αναγνώριση από το Σ.Α.Ε.Π. της επαγγελματικής ισοδυναμίας του πτυχίου του με αντίστοιχα πτυχία των Τμημάτων Πληροφορικής των ελληνικών Α.Ε.Ι..

Επειδή, ο αιτών είναι κάτοχος της από 22/12/2016 Βεβαίωσης του Σ.Α.Ε.Π. περί αναγνώρισης της επαγγελματικής ισοδυναμίας τίτλου σπουδών τυπικής ανώτατης εκπαίδευσης και, συγκεκριμένα, του τίτλου Bachelor of Science του Πανεπιστημίου Hertfordshire του Ηνωμένου Βασιλείου, με τους αντίστοιχους τίτλους των Τμημάτων Πληροφορικής των ελληνικών Α.Ε.Ι., πληρεί τις προϋποθέσεις της διάταξης της παρ.11 του άρθρου 26 του π.δ/τος 50/2001 για κάλυψη θέσης κλάδου Π.Ε. Διοικητικού-Λογιστικού σε συνδυασμό με το άρθρο 4 παρ.1 του ίδιου π.δ/τος. Ενόψει αυτού η προσβαλλόμενη ανακλητική πράξη της από 20/3/2017 μετάταξης του από τον κλάδο Δ.Ε. σε κλάδο Π.Ε. Διοικητικού-Λογιστικού στο Ο.Π.Α. με την αιτιολογία ότι δεν πληρούσε τις προϋποθέσεις του άρθρου 26 παρ.11 του π.δ/τος 50/2001 είναι πλημμελώς αιτιολογημένη και πρέπει να ακυρωθεί κατά το μέρος που ανακαλεί τη μετάταξη για το διάστημα από 20/3/2017 και εφεξής, γενομένου εν μέρει δεκτού του σχετικού λόγου της κρινόμενης αίτησης. Όσον αφορά, όμως, την ανάκληση της μετάταξης του αιτούντος για το διάστημα από 2/10/2006 μέχρι 20/3/2017 η προσβαλλόμενη πράξη είναι νόμιμη, δεδομένου ότι, σύμφωνα όσα παρατέθηκαν στην 6η σκέψη της παρούσας, η ισχύς της μετάταξης δεν δύναται να αναδράμει στο χρόνο διορισμού του μετατασσόμενου.

Επειδή, ενόψει αυτών, η κρινόμενη αίτηση πρέπει να γίνει εν μέρει δεκτή και να ακυρωθεί η προσβαλλόμενη πράξη κατά το μέρος που ανακαλεί τη μετάταξη του αιτούντος για το διάστημα από 20/3/2017 και εντεύθεν και να αναπεμφθεί η υπόθεση στο καθού προκειμένου να προβεί στις νόμιμες ενέργειας για την ολοκλήρωση της μετάταξης του αιτούντος στην κατηγορία Π.Ε. Διοικητικού-Λογιστικού από 20/3/2017. Τέλος, πρέπει να αποδοθεί στον αιτούντα μέρος του καταβληθέντος παραβόλου ποσού 75 ευρώ και να συμψηφιστεί η δικαστική δαπάνη μεταξύ των διαδίκων, ενόψει της εν μέρει νίκης και ήττας αυτών.

ΔΙΑ ΤΑΥΤΑ

Δέχεται εν μέρει την αίτηση.

Ακυρώνει την 1151/6-3-2018 πράξη του Πρύτανη του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών κατά το μέρος που ανακάλεσε τη μετάταξη του αιτούντος για το διάστημα 20/3/2017 και εφεξής.

Αναπέμπει την υπόθεση στον Πρύτανη του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών προκειμένου να προβεί στις νόμιμες ενέργειες για την ολοκλήρωση της μετάταξης του αιτούντος κατά τα αναφερόμενα στο σκεπτικό της παρούσας.

Διατάζει την απόδοση μέρους του καταβληθέντος παραβόλου, ύψους εβδομήντα πέντε (