Αναφορικά με την με Αριθμό 2Κ/2019 Προκήρυξη περί Πλήρωσης με σειρά προτεραιότητας χιλίων εκατό δεκαέξι (1.116) θέσεων τακτικού προσωπικού Πανεπιστημιακής, Τεχνολογικής, Δευτεροβάθμιας και Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης σε Φορείς του Υπουργείου Υγείας.

Με βάση την ως άνω προκήρυξη εφόσον η εμπειρία (ειδική) έχει αποκτηθεί από το επικουρικό νοσηλευτικό και λοιπό προσωπικό που υπηρετεί ή υπηρέτησε σε νοσοκομεία του Ε.Σ.Υ., μονάδες Π.Ε.Δ.Υ. και Κέντρα Υγείας με συμβάσεις ορισμένου χρόνου, κατά τα οριζόμενα στις παραγράφους 1 έως 8 του άρθρου 10 του ν. 3329/2005 (Α΄ 28), σε αντίστοιχες θέσεις σε οποιονδήποτε από τους ως άνω φορείς, μοριοδοτείται με είκοσι (20) μονάδες ανά μήνα για τους πρώτους σαράντα οκτώ (48) μήνες και με επτά (7) μονάδες για τους υπόλοιπους τριάντα έξι (36) (άρθρο 17 του ν. 4571/2018, Φ.Ε.Κ. 186/2018/Α΄), ως ισχύει. Το σύνολο της εμπειρίας (α και β: εμπειρία και ειδική εμπειρία) δεν μπορεί να υπερβαίνει τους 84 μήνες. Η ειδική εμπειρία λαμβάνεται υπόψη και μοριοδοτείται και στις θέσεις για τις οποίες η εμπειρία δεν μοριοδοτείται ως κριτήριο κατάταξης.

Η ως άνω διάταξη αποτελεί διαστρέβλωση κάθε έννοιας αξιοκρατίας όσον αφορά στον ουσιαστικό εξαρχής αποκλεισμό χιλιάδων υποψηφίων με την φωτογραφική πρόταξη συμβασιούχων σε δύο επίπεδα, αφενός της παράνομης και αντισυνταγματικής ειδικής προσαύξησης εμπειρίας αφετέρου της ειδικής μοριοδότησης και στις θέσεις που βάσει του νόμου δεν μοριοδοτείται η εμπειρία.

Το γραφείο μας έχοντας πλούσια εμπειρία, υποδομή και ειδική τεχνογνωσία στα θέματα του ΑΣΕΠ έχει ήδη ουσιαστικά έτοιμη σοβαρή νομική επιχειρηματολογία για το θέμα αυτό με αφορμή την προκήρυξη 3κ/2018 για την οποία μας έχουν εμπιστευθεί εκατοντάδες  υποψήφιοι  και για την οποία έχουμε ήδη προσφύγει δικαστικώς.

Είναι αυτονόητο ότι οι υποψήφιοι που θίγονται από την ειδική αυτή διάταξη επιβάλλεται να κινηθούν ήδη στο στάδιο των ενστάσεων συγκροτημένα και ομαδικά αφενός για λόγους μείωσης κόστος αφετέρου για λόγους άσκησης πίεσης εκ τρίτου για λόγους στρατηγικής και μεγιστοποίησης των πιθανοτήτων ευδοκίμησης της υπόθεσης με στόχο το διορισμό τους και πάντως όχι για την ακύρωση για του διαγωνισμού.

Με εκτίμηση,

Η Λ Ι Α Σ  Δ.  Κ Ο Λ Λ Υ Ρ Η Σ
Δ Ι Κ Η Γ Ο Ρ Ο Σ  παρ’ Αρείω Πάγω και ΣτΕ
Διδάκτωρ Δημοσίου Δικαίου Παν/ου  Χαϊδελβέργης
LL.M. Heidelberg Συνταγματικού Δικαίου
MΔΕ Νομικής Αθηνών Διοικητικού Δικαίου
ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ 32   –   ΑΘΗΝΑ
Τηλ.: +302103608504, +302103643637  – Fax: +302103608509
Email: [email protected]  – ΑΜ Δ.Σ.Α.: 25296
Web: www.koliris.gr