Αριθμός απόφασης: 77/2022

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΕΦΕΤΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Τμήμα ΙΑ΄

ΑΚΥΡΩΤΙΚΟΣ ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ

Με μέλη τις: Μαρία Κουδουμνάκη, Πρόεδρο Εφετών Διοικητικών Δικαστηρίων, Ευαγγελία Καραμπά και Διονυσία Παληογιάννη, Εφέτες Διοικητικών Δικαστηρίων,

σ υ ν ε δ ρ ί α σ ε δημόσια στο ακροατήριό του στις 19 Νοεμβρίου 2021, με γραμματέα τη Φωτεινή Ροζή, για να δικάσει την από 10 Ιουλίου 2020 (αρ. καταχ. ΑΚ964/16.7.2020) αίτηση ακύρωσης,

τ ω ν … από τους οποίους οι με αύξοντα αριθμό 7, 10, 11, 12, 17, 22, 24, 25, 27, και 30 δεν παραστάθηκαν, ενώ, οι υπόλοιποι παραστάθηκαν με το δικηγόρο Ηλία Κολλύρη, που τον διόρισαν με συμβολαιογραφικά πληρεξούσια, ο οποίος κατέθεσε δήλωση, σύμφωνα με το άρθρο 33 παρ. 6 του π.δ. 18/1989 (άρθρο 26 παρ. 1 του ν. 4509/2017), περί μη εμφανίσεώς του,

κ α τ ά α) της Ανεξάρτητης Αρχής με την επωνυμία «ΑΝΩΤΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (Α.Σ.Ε.Π.)», που εδρεύει στην Αθήνα (οδός Πουλίου αρ.6) και παραστάθηκε με την Πάρεδρο του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους Αικατερίνη Πουλίδου, η οποία κατέθεσε δήλωση περί μη εμφανίσεώς της, σύμφωνα με το άρθρο 26 του ν.4509/2017 και β) του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, ο οποίος παραστάθηκε με την Πάρεδρο του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους Μαρίκα Γερασίμου, που κατέθεσε δήλωση περί μη εμφανίσεώς της, σύμφωνα με το άρθρο 26 του ν.4509/2017.

Η εκδίκαση της υπόθεσης άρχισε με ανάγνωση της έκθεσης από την εισηγήτρια Ευαγγελία Καραμπά, Εφέτη ΔΔ.

Μετά τη συνεδρίαση, το Δικαστήριο συνήλθε σε διάσκεψη και, αφού μελέτησε τη δικογραφία και τις σχετικές διατάξεις,

α π ο φ α σ ί ζ ε ι τ α ε ξ ή ς:

1. Επειδή, για την άσκηση της υπό κρίση αίτησης έχει καταβληθεί το νόμιμο παράβολο (βλ. το με κωδικό πληρωμής 34207698395009140068 ηλεκτρονικό παράβολο).

2. Επειδή, με την αίτηση αυτή, οι αιτούντες, υποψήφιοι για τη διαδικασία κατάταξης με σειρά προτεραιότητας προς πλήρωση των κενών θέσεων εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης, κατηγορίας ΠΕ, με βάση την 3ΕΑ/2019 προκήρυξη (ΦΕΚ 12/24.4.2019, τ.Προκηρύξεων Α.Σ.Ε.Π.), ζητούν την ακύρωση α) του τελικού αξιολογικού πίνακα κατάταξης, που κυρώθηκε με την 478/9.6.2020 απόφαση του Α΄ Τμήματος του Α.Σ.Ε.Π. (ΦΕΚ 937/19.6.2020, τ.Γ΄), όπως αναμορφώθηκε με την 697/21.7.2020 απόφαση του 1ου Τμήματος Διακοπών του Α.Σ.Ε.Π. (Γ΄1170/23.7.2020), κατά το μέρος που κατατάχθηκαν σ΄αυτόν με βάση τη συνολική για τον καθένα βαθμολογία, στην οποία δεν συνυπολογίστηκε το πτυχίο της ειδικής κατεύθυνσης, για τους αιτούντες που αναφέρονται στο δικόγραφο με τους αριθμούς 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 26, 27 και 28, υποψήφιους των κλάδων-ειδικοτήτων ΠΕ61 Νηπιαγωγών ΕΑΕ και ΠΕ71 Δασκάλων ΕΑΕ και ο μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών για τους αιτούντες που αναφέρονται στο δικόγραφο με τους αριθμούς 24, 25, 29, 30 και 31, υποψήφιους των κλάδων-ειδικοτήτων ΠΕ60 Νηπιαγωγών και ΠΕ70 Δασκάλων, λόγω παράλειψης συμπλήρωσης του οικείου πεδίου των αιτήσεων συμμετοχής τους και β) κάθε άλλης συναφούς πράξης ή παράλειψης της Διοίκησης, προγενέστερης ή μεταγενέστερης, ιδίως των πράξεων του Α.Σ.Ε.Π. που απέρριψαν τις ενστάσεις τους κατά των προσωρινών πινάκων και των πράξεων διορισμού-πρόσληψης, κατά το μέρος που δεν θα τους περιλαμβάνουν.

3. Επειδή, μόνη παραδεκτώς προσβαλλόμενη πράξη είναι η με στοιχείο α΄ προσβαλλόμενη 478/9.6.2020 απόφαση κύρωσης του τελικού αξιολογικού πίνακα κατάταξης, στην οποία ενσωματώθηκαν οι απορριπτικές των ενστάσεων των αιτούντων αποφάσεις του Α.Σ.Ε.Π., οι οποίες απώλεσαν τον εκτελεστό τους χαρακτήρα και απαραδέκτως προσβάλλονται αυτοτελώς, όμως η νομιμότητά τους εξετάζεται κατά τον έλεγχο του κύρους της ως άνω 478/9.6.2020 απόφασης (ΣτΕ 1111/2005, 87/2008, 2110/2014, 1110, 1114/2015), ενώ, η εκδοθείσα μετά την άσκηση της αίτησης ακύρωσης 890/22.9.2020 απόφαση του Α΄ Τμήματος του Α.Σ.Ε.Π., με την οποία απορρίφθηκε η αίτηση θεραπείας των αιτούντων ως τυπικά απαράδεκτη, για το λόγο ότι οι προβαλλόμενοι με αυτή ισχυρισμοί είχαν εξεταστεί με τις απορριπτικές των ενστάσεών τους αποφάσεις του Α.Σ.Ε.Π, δεν μπορεί να θεωρηθεί ως συμπροσβαλλόμενη, καθόσον δεν εκδόθηκε κατόπιν νέας κατ’ ουσίαν έρευνας της υπόθεσης και, ως εκ τούτου, στερείται εκτελεστότητας (ΣτΕ 3767/2012, πρβλ. ΣτΕ 143/2019).

4. Επειδή, κατά της συναφούς (ΣτΕ 970/2016, 2700/2008) με αρ.106410/Ε1/17.8.2020 απόφασης της Προϊσταμένης της Γενικής Διεύθυνσης Εκπαιδευτικού Προσωπικού Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης διορισμού σε θέσεις μονίμων των περιληφθέντων στους τελικούς αξιολογικούς πίνακες εκπαιδευτικών της πιο πάνω προκήρυξης δεν προβάλλονται ειδικοί και αυτοτελείς λόγοι ακύρωσης και συνεπώς κατά τούτο η κρινόμενη αίτηση είναι απορριπτέα ως απαράδεκτη (πρβλ.ΣτΕ 2486/2017, 1698/2016, 846/2016, 1637/2016, 3314/2015, 1783/2015, 664/2010).

5. Επειδή, το δικόγραφο της κρινόμενης αίτησης υπογράφεται από το δικηγόρο Ηλία Κολλύρη ως πληρεξούσιο των αιτούντων. Κατά την συζήτηση, όμως, της υπόθεσης στο ακροατήριο οι αιτούντες που αναφέρονται στο δικόγραφο με τους αριθμούς 7, 10, 11, 12, 17, 22, 24, 25, 27, και 30 δεν παρέστησαν με πληρεξούσιο δικηγόρο ούτε εμφανίσθηκαν αυτοπροσώπως, για να δηλώσουν ότι εγκρίνουν την άσκηση της αίτησης. Εξάλλου, μέχρι την συζήτηση της υπόθεσης δεν προσκομίσθηκε πράξη παροχής πληρεξουσιότητας εκ μέρους των ανωτέρω προς τον υπογράφοντα το δικόγραφο δικηγόρο. Συνεπώς, η κρινόμενη αίτηση πρέπει να απορριφθεί ως απαράδεκτη ως προς τους ανωτέρω αιτούντες σύμφωνα με το άρθρο 27 παρ. 1 και 2 του π.δ. 18/1989 (Α΄ 8), όπως οι παράγραφοι αυτές αντικαταστάθηκαν με την περ. α΄ της παρ. 2 του άρθρου 4 του ν. 2479/1997 (Α΄ 67).

6. Επειδή, όπως προκύπτει από τα στοιχεία του φακέλου, μετά την άσκηση της κρινόμενης αίτησης (17.7.2020) και πριν από τη συζήτηση της υπόθεσης στο ακροατήριο, οι αιτούσες Κατερίνα Μπλέτσα και Λήδα Πεϊνιρτζόγλου, που αναφέρονται στο δικόγραφο με αρ.3 και 8 αντίστοιχα και περιλαμβάνονται στον προαναφερόμενο τελικό αξιολογικό πίνακα κατάταξης του Α.Σ.Ε.Π., με την 106410/Ε1/17.8.2020 απόφαση της Προϊσταμένης της Γενικής Διεύθυνσης Εκπαιδευτικού Προσωπικού Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, διορίστηκαν ως εκπαιδευτικοί πρωτοβάθμιας ειδικής αγωγής και εκπαίδευσης σε θέση μονίμου εκπαιδευτικού ειδικής αγωγής σε αντίστοιχη περιοχή διορισμού πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης της Καρδίτσας και της Χαλκιδικής. Ενόψει αυτών, κατά τη συζήτηση της υπόθεσης στο Δικαστήριο (19.11.2021), το έννομο συμφέρον των αιτουσών αυτών για την άσκηση της κρινόμενης αίτησης ακύρωσης είχε ήδη εκλείψει (πρβλ.ΣτΕ 726/2021, 2749/2011) και πρέπει ως προς αυτές η κρινόμενη αίτηση να απορριφθεί ως απαράδεκτη.

7. Επειδή, η κρινόμενη αίτηση απαραδέκτως στρέφεται κατά του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων γιατί οι προσβαλλόμενες πράξεις δεν εκδόθηκαν από όργανό του (πρβλ. ΣτΕ 533/2021, 2067/2020). Εξάλλου, η παράστασή του στην παρούσα δίκη, στην οποία δεν τίθενται ζητήματα ως προς τη συνταγματικότητα και εν γένει το κύρος των διατάξεων που ανήκουν στη νομοθετική πρωτοβουλία του εν λόγω Υπουργού, με βάση τις οποίες εκδόθηκε η προσβαλλόμενη πράξη του Α.Σ.Ε.Π., δεν μπορεί να λογισθεί ως παρέμβαση υπέρ του κύρους της προσβαλλόμενης πράξης του Α.Σ.Ε.Π., κατ’ ανάλογη εν μέρει εφαρμογή του άρθρου 21 παρ. 2 περ. β΄ του π.δ. 18/1989 (πρβλ. ΣτΕ 1866/2020), επομένως μη νομίμως παραστάθηκε κατά τη συζήτηση της υπόθεσης στο ακροατήριο του Δικαστηρίου και, για το λόγο αυτό, πρέπει να αποβληθεί από τη δίκη (βλ. σχετ. ΣτΕ 2067/2020, 601, 1184/2019).

8. Επειδή, στο ν.4589/2019 (Α΄13/29.1.2019), ειδικότερα στο Κεφάλαιο Ε΄ αυτού, με τις διατάξεις του οποίου οργανώνεται σύστημα διορισμού και προσλήψεων εκπαιδευτικών, μελών ειδικού εκπαιδευτικού προσωπικού και ειδικού βοηθητικού προσωπικού της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, ορίζεται, στο άρθρο 53 ότι: «Οι κενές οργανικές θέσεις εκπαιδευτικών της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, ……..καθώς και οι λειτουργικές ανάγκες της πρωτοβάθμιας και της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, καλύπτονται με επιλογή προσωπικού που διενεργείται από το Ανώτατο Συμβούλιο Επιλογής Προσωπικού (Α.Σ.Ε.Π.) βάσει προτεραιότητας, σύμφωνα με τα επόμενα άρθρα» και στο άρθρο 54 ότι: «1.Το Α.Σ.Ε.Π. προκηρύσσει και διενεργεί κάθε δύο (2) σχολικά έτη διαδικασία κατάταξης με σειρά προτεραιότητας, κατά κλάδο και ειδικότητα, των υποψηφίων για την πλήρωση των κενών θέσεων εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης,………,καθώς και για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών της πρωτοβάθμιας και της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης………Με την προκήρυξη καθορίζεται κάθε αναγκαία λεπτομέρεια για τη διεξαγωγή της διαδικασίας. 2.Στη διαδικασία γίνονται δεκτοί οι υποψήφιοι εκπαιδευτικοί και μέλη Ε.Ε.Π και Ε.Β.Π. που διαθέτουν τα ειδικά τυπικά προσόντα διορισμού στην πρωτοβάθμια ή τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση….». Περαιτέρω, στο άρθρο 55 του ίδιου νόμου ορίζεται ότι: «Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση υποψηφιότητας για τον διορισμό τους ως μόνιμων ή/ και την πρόσληψή τους ως αναπληρωτών ή ωρομίσθιων εκπαιδευτικών……., με τον τρόπο που ορίζεται στη σχετική προκήρυξη του Α.Σ.Ε.Π», στο άρθρο 56 ότι : «1. Οι υποψήφιοι για διορισμό ή πρόσληψη κατατάσσονται κατά κλάδο και ειδικότητα…στους ακόλουθους αξιολογικούς πίνακες κατάταξης, οι οποίοι ισχύουν έως τη λήξη του δεύτερου σχολικού έτους που έπεται της λήξης του σχολικού έτους κατά το οποίο έλαβε χώρα η δημοσίευσή τους στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως: α) Πίνακας Α΄.…, β) Πίνακας Β΄ (Εκπαιδευτικών Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης-Ε.Α.Ε.), γ) Πίνακας Γ΄… 2. Η κατάταξη των υποψηφίων Νηπιαγωγών και Δασκάλων Ε.Α.Ε., …, πραγματοποιείται στον Πίνακα Β΄ ως εξής: α) Η κατάταξη των υποψήφιων Νηπιαγωγών Ε.Α.Ε. πραγματοποιείται ενιαία για τους υποψηφίους των κλάδων: αα) ΠΕ61 και ββ) ΠΕ60 που κατέχουν τα προβλεπόμενα στην περίπτωση β’ της παρ. 1 του άρθρου 16 του ν. 3699/2008 προσόντα. β) Η κατάταξη των υποψήφιων Δασκάλων Ε.Α.Ε. πραγματοποιείται ενιαία για τους υποψηφίους των κλάδων: αα) ΠΕ71 και ββ) ΠΕ70 που κατέχουν τα προβλεπόμενα στην περίπτωση β΄ της παρ. 1 του άρθρου 16 του ν. 3699/2008 προσόντα..… 2…. 3. Κατά τη διάρκεια ισχύος τους, οι αξιολογικοί πίνακες κατάταξης δεν τροφοδοτούνται με νέα στοιχεία ….», στο άρθρο 58 ότι «Κριτήρια αξιολογικού πίνακα εκπαιδευτικών Ε.Α.Ε. 1. Ο αξιολογικός πίνακας Β’ καταρτίζεται με βάση τα ακόλουθα προκαθορισμένα και αντικειμενικά κριτήρια, κατά φθίνουσα σειρά συνολικής βαθμολογίας, όπως αυτή προκύπτει από την αθροιστική βαθμολόγηση των κριτηρίων αυτών, ως εξής: α) Ακαδημαϊκά Προσόντα: εκατόν είκοσι (120) μονάδες κατ΄ ανώτατο όριο, οι οποίες αναλύονται για τους κλάδους της ΠΕ κατηγορίας ως εξής: αα) Διδακτορικό δίπλωμα: σαράντα (40) μονάδες. ββ) Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών ενός (1) τουλάχιστον ακαδημαϊκού έτους ή ειδικά για τους κλάδους ΠΕ61 και ΠΕ71, πτυχίο Παιδαγωγικού Τμήματος Ειδικής Αγωγής ή Τμήματος Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής με κατεύθυνση την εκπαίδευση ατόμων με αναπηρία ή ειδικές ανάγκες: είκοσι (20) μονάδες.… β) Εκπαιδευτική προϋπηρεσία….γ) Κοινωνικά κριτήρια…..2. Προσόντα τα οποία αποδεικνύουν εξειδίκευση στην Ε.Α.Ε. σύμφωνα με την παρ.1 του άρθρου 16 του ν.3699/2008, μοριοδοτούνται σύμφωνα με το παρόν άρθρο. 3…», στο άρθρο 61 ότι «1. Το Α.Σ.Ε.Π. καταρτίζει κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στην οικεία προκήρυξη τους προσωρινούς αξιολογικούς πίνακες κατάταξης…. Προς τον σκοπό αυτόν, το Α.Σ.Ε.Π. μπορεί να επικοινωνεί με χρήση τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών με το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, προκειμένου να αναζητεί στοιχεία των υποψηφίων που βρίσκονται στην κατοχή του Υπουργείου αυτού και τα οποία επικαλούνται ενώπιον του Α.Σ.Ε.Π. οι υποψήφιοι. 2. Οι υποψήφιοι μπορούν να υποβάλουν ένσταση κατά των ανωτέρω πινάκων….. σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται από τις οικείες περί Α.Σ.Ε.Π. διατάξεις. 3. Ύστερα από τον έλεγχο των ενστάσεων, καταρτίζονται από το Α.Σ.Ε.Π. οι τελικοί αξιολογικοί πίνακες κατάταξης….., οι οποίοι δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως…. 4… 5….», στο άρθρο 62 παρ.1 ότι «1. Οι υποψήφιοι που εντάσσονται στους τελικούς αξιολογικούς πίνακες…. μπορεί να διορίζονται κατά τη διάρκεια της ισχύος τους, ανάλογα με τις εκπαιδευτικές ανάγκες, σε κενές οργανικές θέσεις εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας ή δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης….», στο άρθρο 63 παρ.1 ότι «Οι υποψήφιοι που εντάσσονται στους τελικούς αξιολογικούς πίνακες…. μπορεί να προσλαμβάνονται ως προσωρινοί αναπληρωτές ή ωρομίσθιοι με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας έως ενός (1) διδακτικού έτους, προκειμένου να καλυφθούν λειτουργικές ανάγκες της πρωτοβάθμιας και της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης….», στο άρθρο 65 ότι: «1…2. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, που εκδίδεται ύστερα από σύμφωνη γνώμη του Α.Σ.Ε.Π., μπορεί να ρυθμίζονται ειδικότερα θέματα της διαδικασίας επιλογής προσωπικού, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος κεφαλαίου». Εξάλλου, με την 37693/Ε1/8.3.2019 (Β΄864) κοινή απόφαση των υπουργών Παιδείας, Έρευνας, Θρησκευμάτων-Διοικητικής Ανασυγκρότησης, που εκδόθηκε κατ’ εξουσιοδότηση της τελευταίας πιο πάνω διάταξης, ορίστηκε ότι: «1. Με πρόσκληση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, η οποία εκδίδεται αμέσως μετά την έκδοση της προκήρυξης του Α.Σ.Ε.Π…..:α) Καλούνται οι υποψήφιοι εκπαιδευτικοί πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης,……, να υποβάλουν στις αρμόδιες κατά την παρ.2 υπηρεσίες τα δικαιολογητικά, με τα οποία αποδεικνύονται τα προσόντα, κριτήρια ή ιδιότητες που επικαλούνται ενώπιον του Α.Σ.Ε.Π. με την αίτηση υποψηφιότητας για τη συμμετοχή τους στη διαδικασία κατάταξης με σειρά προτεραιότητας….σύμφωνα με την οικεία προκήρυξη…….. 2.Οι υποψήφιοι εκπαιδευτικοί των κλάδων….. υποβάλλουν τα δικαιολογητικά υποχρεωτικά σε Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, ενώ οι υποψήφιοι εκπαιδευτικοί των λοιπών κλάδων τα υποβάλλουν υποχρεωτικά σε Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης….. 3. Τα δικαιολογητικά επισυνάπτονται σε ειδικά διαμορφωμένη έντυπη αίτηση, η οποία επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης…. Δεν απαιτείται εκ νέου η υποβολή δικαιολογητικών για στοιχεία που είναι ήδη καταχωρισμένα και επικυρωμένα στον ηλεκτρονικό φάκελο των υποψηφίων στο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Διαχείρισης Προσωπικού Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Ο.Π.ΣΥ.Δ.) του ΥΠ.Π.Ε.Θ., εκτός και αν υφίσταται ανάγκη επικαιροποίησης αυτών, σύμφωνα με την οικεία προκήρυξη του Α.Σ.Ε.Π. 4. Οι Διευθύνσεις Εκπαίδευσης και οι Περιφερειακές Διευθύνσεις Εκπαίδευσης παραλαμβάνουν και ελέγχουν τις αιτήσεις με τα δικαιολογητικά των υποψηφίων, όπως αυτά ορίζονται στην οικεία προκήρυξη του Α.Σ.Ε.Π., και καταχωρίζουν τα αντίστοιχα στοιχεία στους ηλεκτρονικούς φακέλους των υποψήφιων εκπαιδευτικών……που τηρούνται στο Ο.Π.ΣΥ.Δ….. 5.Τα στοιχεία των ηλεκτρονικών αιτήσεων των υποψήφιων εκπαιδευτικών,……που θα υποβληθούν στο Α.Σ.Ε.Π. θα διασταυρωθούν με τη χρήση Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (Τ.Π.Ε.) με τα αντίστοιχα στοιχεία που είναι καταχωρισμένα στους ηλεκτρονικούς φακέλους των εκπαιδευτικών……στο Ο.Π.Σ.Υ.Δ. και όποτε κριθεί αναγκαίο από το Α.Σ.Ε.Π., θα αποστέλλονται σε αυτό τα σχετικά δικαιολογητικά των υποψηφίων». Εξάλλου, κατά τις διατάξεις του άρθρου 16 παρ.1 περ.β’ υποπερ.δδ’ του ν.3699/2008 (Α’ 199), στις οποίες παραπέμπει το άρθρο 58 παρ.2 του ν.4589/2019, η εξειδίκευση στην Ε.Α.Ε. των εκπαιδευτικών που ανήκουν σε κλάδους γενικής εκπαίδευσης αποδεικνύεται με πτυχίο Α.Ε.Ι. και τουλάχιστον πενταετή προϋπηρεσία στην Ε.Α.Ε. Περαιτέρω, με το άρθρο 5 της 42948/10.12.2003 απόφασης του Υπουργού Εσωτερικών Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης (Β΄1854), που εκδόθηκε κατ’ εξουσιοδότηση της παρ.2 του άρθρου 17 του ν.2190/1994, η οποία αναφέρεται στο προοίμιο της 3ΕΑ/2019 προκήρυξης, ορίζεται ότι: «1. Οι αιτήσεις συμμετοχής των υποψηφίων σε διαδικασίες πλήρωσης θέσεων είναι έντυπες ή και σε ηλεκτρονική μορφή. Το έντυπο των αιτήσεων ή η ηλεκτρονική μορφή αυτών καθορίζεται από το Α.Σ.Ε.Π., … Στην προκήρυξη ορίζεται πάντοτε το συγκεκριμένο έντυπο αίτησης που θα χρησιμοποιήσει κάθε υποψήφιος,…5.Η αίτηση επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986 (ΦΕΚ 75 Α’), για τα στοιχεία που διαλαμβάνονται σε αυτήν (ΦΕΚ 75 Α). Η ανακρίβεια των στοιχείων που δηλώνονται στην αίτηση επισύρει τις ποινικές κυρώσεις που προβλέπονται από τις ισχύουσες διατάξεις, καθώς και τις διοικητικές κυρώσεις που ορίζονται στο άρθρο 16παρ. 6του Ν. 2190/1994…..8.Ο υποψήφιος φέρει την ευθύνη της πλήρους και ορθής συμπλήρωσης της αίτησής του….Αν ο υποψήφιος παραλείψει να επισημάνει στην αίτηση ιδιότητά του, βάσει της οποίας δικαιούται, κατά τις κείμενες διατάξεις, ειδικής ευνοϊκής μεταχείρισης (προσαύξηση βαθμολογίας, προτίμηση κλπ.), δεν μπορεί να επικαλεσθεί την ιδιότητα αυτή μεταγενεστέρους, έστω και έχει επισυνάψει τα σχετικά δικαιολογητικά. Διόρθωση ή συμπλήρωση της αίτησης γίνεται μόνο με την υποβολή εμπροθέσμως νέας αίτησης που αντικαθιστά την προηγούμενη…». Τέλος, σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 16 του ν.2190/1994 (Α΄28), όπως συμπληρώθηκε με την παρ.2 του άρθρου 1 του ν. 3260/2004 (Α΄ 151/6.8.2004), στην οποία παραπέμπουν οι διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 5 τnς τελευταίας πιο πάνω υπουργικής απόφασης, η προκήρυξη πλήρωσης θέσεων από το Α.Σ.Ε.Π. προβλέπει, εκτός των άλλων, τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και την προθεσμία υποβολής αιτήσεων και δικαιολογητικών. Το Α.Σ.Ε.Π. καθορίζει έντυπο αιτήσεως συμμετοχής των υποψηφίων, η οποία επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης του άρθρου 8 του ν.1599/1986. Οι υποψήφιοι υποχρεούνται να συμπληρώνουν τα οικεία τετραγωνίδια των αιτήσεων και τους κωδικούς που αναφέρονται σε αντίστοιχα προσόντα ή κριτήρια που απαιτούνται και διαθέτουν. Αν οι υποψήφιοι δεν συμπληρώσουν τα τετραγωνίδια αυτά ή τους κωδικούς ή αν συμπληρώσουν άλλα τετραγωνίδια ή κωδικούς, πλην εκείνων που αναφέρονται στα συγκεκριμένα προσόντα ή κριτήρια, ή αν τα αναφέρουν σε άλλα σημεία της αίτησης, δεν λαμβάνονται υπόψη τα προσόντα ή κριτήρια, έστω και αν προσκομίζονται τα σχετικά δικαιολογητικά, υπό τον όρο ότι τα ανωτέρω αναγράφονται ρητώς στην προκήρυξη.

9. Επειδή, συναφώς, με την 3ΕΑ/2019 προκήρυξη του Α.Σ.Ε.Π. κλήθηκαν οι υποψήφιοι εκπαιδευτικοί διαφόρων κλάδων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας ΕΑΕ, εφόσον κατέχουν τα ειδικά τυπικά και γενικά προσόντα, να υποβάλουν ηλεκτρονική αίτηση-υπεύθυνη δήλωση συμμετοχής στη διαδικασία κατάταξης με σειρά προτεραιότητας, κατά κλάδο και ειδικότητα, για την πλήρωση των κενών θέσεων και την κάλυψη των αντίστοιχων λειτουργικών αναγκών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Στο Κεφάλαιο Α΄ της προκήρυξης (σελ.392) ορίζεται ότι οι υποψήφιοι, οι οποίοι κατέχουν τα γενικά και απαιτούμενα προσόντα, όπως αυτά αναγράφονται στο Κεφάλαιο Β΄ (απαιτούμενα προσόντα) και στο Παράρτημα Α΄ (Γενικά Προσόντα Διορισμού/Συμμετοχής), πρέπει «Ι. Να συμπληρώσουν και να υποβάλουν αίτηση συμμετοχής στο ΑΣΕΠ αποκλειστικά μέσω του διαδικτυακού του τόπου …..σύμφωνα με τις ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ-ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΑΙΤΗΣΕΩΝ που αναφέρονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ’ της παρούσας. ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ: Την ευθύνη της ορθής συμπλήρωσης της ηλεκτρονικής αίτησης φέρει αποκλειστικά ο υποψήφιος. Επειδή η επεξεργασία των αιτήσεων γίνεται μηχανογραφικά, οι υποψήφιοι υποχρεούνται να συμπληρώσουν τα οικεία τετραγωνίδια/πεδία των ηλεκτρονικών αιτήσεων, καθώς και τους κωδικούς, που αναφέρονται σε αντίστοιχα προσόντα ή κριτήρια/ ιδιότητες που απαιτούνται και διαθέτουν. Αν οι υποψήφιοι δεν συμπληρώσουν τα τετραγωνίδια/πεδία αυτά ή τους κωδικούς ή αν συμπληρώσουν άλλα τετραγωνίδια ή κωδικούς, πλην εκείνων που αναφέρονται στα συγκεκριμένα προσόντα ή κριτήρια/ιδιότητες ή αν τα αναφέρουν σε άλλα σημεία της ηλεκτρονικής αίτησης, δεν λαμβάνονται υπόψη τα προσόντα ή κριτήρια/ιδιότητες, έστω και αν τα σχετικά δικαιολογητικά υποβληθούν στις οικείες Διευθύνσεις Εκπαίδευσης….». Στο Κεφάλαιο Β΄ της προκήρυξης (συγκεκριμένα στη σελ. 395) αναφέρονται ως ειδικά τυπικά προσόντα ένταξης και διορισμού στους κλάδους-ειδικότητες ΠΕ61 Νηπιαγωγοί ΕΑΕ και ΠΕ71 Δάσκαλοι ΕΑΕ το Πτυχίο του Παιδαγωγικού Τμήματος Ειδικής Αγωγής με κατεύθυνση Νηπιαγωγών της Σχολής Επιστημών του Ανθρώπου του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας ή αναγνωρισμένο ως αντίστοιχο και ισότιμο πτυχίο Πανεπιστημίου της αλλοδαπής για