“Αριθμός απόφασης 72/2021

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΕΦΕΤΕΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΤΜΗΜΑ Β΄ ΤΡΙΜΕΛΕΣ
(Ακυρωτική Διαδικασία)

Συνεδρίασε δημόσια, στο ακροατήριό του, στις 24 Φεβρουαρίου 2021, με δικαστές τους: Χρήστο Κροντηρά, Πρόεδρο Εφετών Διοικητικών Δικαστηρίων (Δ.Δ.), Αικατερίνη Τζουβάρα, Θεόδωρο Τσαλή – Εισηγητή, Εφέτες Δ.Δ., και με γραμματέα τη Μαρία Καραβασίλη, δικαστική υπάλληλο, για να δικάσει την αίτηση ακυρώσεως με χρονολογία κατάθεσης 25.09.2020 ( ΑΚ 55/25.09.2013) , της ………., κατοίκου « ως εκ του αντικλήτου της Αθηνών, Αναγνωστοπούλου 32, διαμένουσας στο Βέλγιο », η οποία παραστάθηκε δια του πληρεξούσιού της δικηγόρου ………. κατά του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, ο οποίος παραστάθηκε δια του Παρέδρου του Ν.Σ.Κ., Σπυρίδωνος Κουλούρη με την κατατεθείσα στις 23.02.2021 έγγραφη δήλωση περί μη εμφανίσεώς του .

Η εκδίκαση άρχισε με την ανάγνωση της έκθεσης του Εισηγητή Θεοδώρου Τσαλή.

Μετά τη δημόσια συνεδρίαση το Δικαστήριο συνήλθε σε διάσκεψη και

Αφού μελέτησε τη δικογραφία

Σκέφθηκε κατά τον Νόμο :

1. Επειδή, για την άσκηση της υπό κρίση αίτησης καταβλήθηκε το νόμιμο παράβολο (σχετ. ηλεκτρονικό παράβολο με κωδικό πληρωμής 352449726950 1124 0088 ).

2. Επειδή, με την υπό κρίση αίτηση ζητείται η ακύρωση της Φ.12.1/5893/08.09.2020 απόφασης του Περιφερειακού Διευθυντή Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ηπείρου καθ’ ο μέρος δι’ αυτής απορρίφθηκε η από 10-8-2020 αίτηση θεραπείας της αιτούσας κατά της Φ.12.1/5893/08.07.2020 προηγούμενης απόφασης του ίδιου ως άνω Περιφερειακού Διευθυντή, τροποποιήθηκε η τελευταία και καθορίστηκε ο υπολειπόμενος χρόνος αδείας άνευ αποδοχών της αιτούσας σε 11 μήνες και 8 ημέρες αντί των 2 ετών, που ζητούσε με την αίτησή της. Η υπό κρίση αίτηση παραδεκτώς στρέφεται μόνο κατά της Φ.12.1/5893/08.09.2020 απόφασης του Περιφερειακού Διευθυντή Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ηπείρου καθ’ ο μέρος δι’ αυτής απορρίφθηκε μετά από νέα έρευνα η αίτηση θεραπείας της αιτούσας κατά της Φ.12.1/5893/08.07.2020 προηγούμενης απόφασης του ίδιου ως άνω Περιφερειακού Διευθυντή, ήτοι για τον πλέον των 11 μηνών και 8 ημερών υπολειπόμενο χρόνο άδειας άνευ αποδοχών και μέχρι τη συμπλήρωση των 2 ετών (πρβλ ΣτΕ 3320/1989).

3. Επειδή, ο ν. 1566/1985 « Δομή και λειτουργία της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις » ( ΦΕΚ Α’ 167), ορίζει στο 16 ότι : « Θέματα υπηρεσιακής κατάστασης. Α. Προαγωγές … Ε`. `Άδειες χωρίς αποδοχές. 1. Με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, ύστερα από πρόταση του αρμόδιου κεντρικού υπηρεσιακού συμβουλίου, μπορεί να χορηγείται σε εκπαιδευτικούς της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης άδεια χωρίς αποδοχές μέχρι τη λήξη του σχολικού έτους, όταν συντρέχουν σοβαροί λόγοι ιδίως θεραπεία δυσίατων ασθενειών του ίδιου του εκπαιδευτικού ή των μελών της οικογένειάς του, αντιμετώπιση δύσκολων περιπτώσεων εγκυμοσύνης, τοκετού και μητρότητας, ολοκλήρωση μεταπτυχιακών σπουδών, ανάγκη προσωρινής εγκατάστασης στο εξωτερικό. 2. Άδεια χωρίς αποδοχές που χορηγείται, σύμφωνα με την προηγούμενη παράγραφο, δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να παραταθεί πέρα από πέντε (5) σχολικά έτη. ΣΤ ‘ … » (όπως η παράγραφος 2, που είχε συμπληρωθεί με το άρθρο 10 ν. 1966/1991, Α’ 147, και τροποποιηθεί με το άρθρο 30 ν. 2083/1992, Α’ 159, αντικαταστάθηκε ως άνω με το άρθρο 37 παρ.1 ν. 4351/2015, ΦΕΚ Α΄ 164/4.12.2015) . Εξάλλου, με το ν. 3528/2007 « Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ. » , ΦΕΚ Α’ 26, ορίζεται στο άρθρο 2 ότι : « Έκταση εφαρμογής. 1. Στις διατάξεις του παρόντος Κώδικα υπάγονται οι πολιτικοί διοικητικοί υπάλληλοι του κράτους και των νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου. 2. Υπάλληλοι ή λειτουργοί του κράτους ή νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου, οι οποίοι, κατά συνταγματική ή νομοθετική πρόβλεψη, διέπονται από ειδικές διατάξεις, καθώς και οι υπάλληλοι των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης, υπάγονται στις διατάξεις του παρόντος για όσα θέματα δεν ρυθμίζονται από τις ειδικές γι` αυτούς διατάξεις. », στο άρθρο 51 ότι : « Άδειες χωρίς αποδοχές. 1. Επιτρέπεται η χορήγηση στον υπάλληλο, μετά από αίτηση του, άδειας χωρίς αποδοχές, εφόσον οι ανάγκες της υπηρεσίας το επιτρέπουν. … Η άδεια αυτή δεν μπορεί να υπερβεί τον ένα (1) μήνα εντός του ίδιου ημερολογιακού έτους. … 2. Στους υπαλλήλους επιτρέπεται η χορήγηση άδειας χωρίς αποδοχές συνολικής διάρκειας έως πέντε (5) ετών, ύστερα από αίτηση τους και γνώμη του υπηρεσιακού συμβουλίου, για σοβαρούς ιδιωτικούς λόγους. 3. Υπάλληλος, του οποίου σύζυγος υπηρετεί στο εξωτερικό σε ελληνική υπηρεσία του Δημοσίου, νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου ή άλλου φορέα του δημόσιου τομέα ή σε υπηρεσία ή φορέα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή σε διεθνή οργανισμό, στον οποίο μετέχει και η Ελλάδα, δικαιούται να πάρει άδεια χωρίς αποδοχές μέχρι έξι (6) έτη συνεχώς ή και τμηματικά, εφόσον έχει συμπληρώσει διετή πραγματική υπηρεσία. …» (όπως η παρ. 2 αντικαταστάθηκε ως άνω, με την παρ. 4 άρθρου 37 ν. 3986/2011, ΦΕΚ Α΄ 152) . Εξάλλου, στο άρθρο 55 του ν. 4830/2021 ( ΦΕΚ Α΄ 169/18.9.2021) ορίστηκε ότι : « Στο άρθρο 51 του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ. (ν. 3528/2007, Α’ 26) προστίθεται παρ. 1Α ως εξής: « 1Α. Οι υπάλληλοι μπορούν, με τη διαδικασία και τις προϋποθέσεις της παρ. 2, να ζητήσουν με αίτησή τους τη μείωση των ωρών εργασίας τους μέχρι και πενήντα τοις εκατό (50%), με ανάλογη μείωση των αποδοχών τους, για χρονική διάρκεια μέχρι πέντε (5) έτη. Με την αίτησή του ο υπάλληλος προσδιορίζει εάν επιθυμεί τη μείωση της ημερήσιας απασχόλησης ή των εργάσιμων ημερών. Σε κάθε περίπτωση, ως χρόνος πραγματικής και συντάξιμης δημόσιας υπηρεσίας για κάθε νόμιμη συνέπεια, υπολογίζεται μόνο ο χρόνος πραγματικής απασχόλησης.» και με το άρθρο 57 του ίδιου νόμου ορίστηκε ότι : « 1. Το άρθρο 55 και η παρ. 2 του άρθρου 56 δεν εφαρμόζονται στους εκπαιδευτικούς πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. 2. Η παρ. 5 του άρθρου 37 του ν. 3986/2011 (Α’ 152), περί δυνατότητας μείωσης των ωρών εργασίας του τακτικού προσωπικού του Δημοσίου, των Ν.Π.Δ.Δ. και των Ο.Τ.Α. α΄ και β΄ βαθμού με αντίστοιχη μείωση των αποδοχών του, καταργείται. »

4. Επειδή, στην προκείμενη περίπτωση, από τα στοιχεία του φακέλου της δικογραφίας προκύπτουν τα ακόλουθα : Η αιτούσα εκπαιδευτικός του κλάδου ΠΕ70, με οργανική θέση στο Δημοτικό Σχολείο Βοβούσας, είναι έγγαμη και μητέρα τριών ανήλικων τέκνων, ο δε σύζυγός της Χριστόδουλος Μπάφας υπηρετεί στο Βέλγιο σε μόνιμη θέση υπαλλήλου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και είναι εγκατεστημένος μόνιμα στις Βρυξέλλες. Με την Φ.12.1/4463/08.07.2020 απόφαση του Περιφερειακού Διευθυντή της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ηπείρου χορηγήθηκε στην αιτούσα, μετά την υποβολή της 4315/18-6-2020 αίτησης, άδεια χωρίς αποδοχές από 01.09.2020 έως 31.08.2021 λόγω εργασίας του συζύγου της ως μονίμου υπαλλήλου στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ορίστηκε δε ότι ο χρόνος άδειας χωρίς αποδοχές που υπολείπεται κατόπιν της ως άνω χορήγησης ανέρχεται σε 03 μήνες και 16 ημέρες. Για την κρίση του αυτή, ο Περιφερειακός Διευθυντής έλαβε υπόψη, μεταξύ άλλων, ότι, όπως προκύπτει από τις αποφάσεις της Περιφερειακής Διεύθυνσης, που αναφέρονται στο σώμα της απόφασης, ο χρόνος άδειας χωρίς αποδοχές που έχει χορηγηθεί στην αιτούσα είναι τρία (03) έτη από 01.09.2017 έως 31.08.2020, ότι η ενδιαφερόμενη έχει επιπλέον λάβει άδεια χωρίς αποδοχές από 01.09.2010 έως 30.06.2011 (10 μήνες) και από 01.09.2011 έως 30.06.2012 (10 μήνες) για ανατροφή τέκνου, καθώς και από 01.09.2015 έως 14.09.2015 (14 ημέρες) με αντίστοιχες αποφάσεις, και, ότι ο συνολικός χρόνος άδειας χωρίς αποδοχές που έχει λάβει η ενδιαφερόμενη ανέρχεται σε 4 έτη, 08 μήνες και 14 ημέρες. Κατά της πράξης αυτής, η αιτούσα άσκησε την από 10.08.2020 αίτηση θεραπείας ενώπιον του Περιφερειακού Διευθυντή της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ηπείρου επιδιώκοντας τη μερική ανάκλησή της, ώστε να κριθεί ότι ο υπολειπόμενος χρόνος άδειας άνευ αποδοχών ανέρχεται σε 2 έτη κατά την διάταξη του άρθρου 51 παρ. 3 του ν. 3528/2007 που είναι εφαρμοστέα στην προκείμενη περίπτωση ως ειδική διάταξη. Κατόπιν, με την ήδη προσβαλλόμενη απόφαση έγινε δεκτή η αίτηση θεραπείας καθ’ ο μέρος αφορά στον χρόνο που υπολείπεται και καθορίστηκε ο χρόνος άδειας χωρίς αποδοχές που υπολείπεται σε 11 μήνες και 08 ημέρες. Για την κρίση του αυτή, ο Περιφερειακός Διευθυντής έλαβε υπόψη μεταξύ άλλων, (α) το 5386/22-7-2020 έγγραφο του Αναπληρωτή Διευθυντή της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ιωαννίνων, σύμφωνα με το οποίο η αναφερθείσα στο 4541/25-6-2020 έγγραφο άδεια χωρίς αποδοχές η οποία χορηγήθηκε στην ενδιαφερόμενη με την 2254/12-9-2011 απόφαση από το 2ο Γραφείο Π.Ε. Ιωαννίνων για το διάστημα από 01.09.2011 έως 30.06.2012 ισχύει έως 09.11.2011, διότι η εκπαιδευτικός είχε αποσπασθεί και εργαστεί στο εξωτερικό σύμφωνα με την Φ. 821/2282Α/104996/21/03.11.2011 απόφαση του Υπουργείου Παιδείας δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων και ως εκ τούτου ο συνολικός χρόνος ληφθείσας άδειας χωρίς αποδοχές μέχρι και 31.8.2021 διαμορφώνεται σε 5 έτη, 0 μήνες και 22 ημέρες, και (β) το 7222/4-9-2020 έγγραφο του Διευθυντή της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ιωαννίνων σύμφωνα με το οποίο ο συνολικός χρόνος άδειας άνευ αποδοχών που χορηγήθηκε στην αιτούσα έως 31.08.2020 ανέρχεται σε 4 έτη και 22 ημέρες. Κατά το περιεχόμενο του προαναφερθέντος 7222/4-9-2020 εγγράφου του Διευθυντή της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ιωαννίνων, η αιτούσα έλαβε άδειες άνευ αποδοχών από 1-9-2020 έως 30-6-2011 δέκα μηνών και από 1-9-2011 έως 9-11-2011 δύο μηνών και εννέα ημερών, για ανατροφή τέκνου, κατά τις διατάξεις των άρθρων 51 παρ. 2 σε συνδυασμό με το άρθρο 53 παρ. 1 του ν. 3528/2007, από 1-9-2017 έως 31-8-2018 ενός έτους έτους, από 1-9-2018 έως 31-8-2019 ενός έτους, και από 1-9-2019 έως 31-8-2020 ενός έτους λόγω εργασίας του συζύγου της στο εξωτερικό, κατά τη διάταξη του άρθρου 51 παρ. 3 του ν. 3528/2007 και από 1-9-2015 έως 13-9-2015 δεκατριών ημερών. Εξάλλου, σχετικά με την άδεια δεκατριών ημερών χρονικής περιόδου από 1-9-2015 έως 13-9-2015 που διαλαμβάνεται στο προαναφερθέν έγγραφο χωρίς ειδικότερη μνεία της αιτιολογίας χορήγησής της, από τη θεώρηση των 7863/31-8-2015 και 8367/17-9-2015 αποφάσεων του Διευθυντή της Π.Ε. Ιωαννίνων προκύπτει ότι χορηγήθηκε αρχικά από 1-9-2015 έως 30-9-2015, κατ’ επίκληση του άρθρου 51 παρ. 1 του ν. 3528/2007 για προσωπικούς λόγους και διακόπηκε από 14-9-2015 για λόγους που επικαλέστηκε στην αίτησή της.

5. Επειδή, ήδη, με την υπό κρίση αίτηση, η αιτούσα επιδιώκει την ακύρωση της προσβαλλόμενης πράξης καθ’ ο μέρος δι’ αυτής απορρίφθηκε το αίτημά της για προσδιορισμό του υπολειπόμενου χρόνου αδείας συνολικά σε 2 έτη ήτοι για τον πλέον των 11 μηνών και 8 ημερών χρόνο και μέχρι τη συμπλήρωση των 2 ετών. Προς τούτο ισχυρίζεται ότι εκδόθηκε κατά παράβαση νόμου, εσφαλμένη ερμηνεία και εφαρμογή κατ΄ ουσίαν διάταξης νόμου, αφού από τις αναφερόμενες σε αυτή διατάξεις δεν προκύπτει ότι υφίσταται νομικός περιορισμός λήψης για το σύνολο των προβλεπόμενων αδειών που δικαιούται ο υπάλληλος του Υπουργείου Παιδείας έως πέντε έτη, ότι κατ΄ εσφαλμένη εφαρμογή των κρίσιμων διατάξεων συσχετίστηκαν δύο ανεξάρτητες, αυτοτελείς διαδικασίες, ήτοι η Διοίκηση σώρευσε προσθετικά αφενός την άδεια άνευ αποδοχών που προβλέπει η διάταξη του άρθρου 51 παρ. 3 του ν. 3528/2007 και αφετέρου τη διαδικασία ετήσιων αποσπάσεων στο εξωτερικό βάσει των διατάξεων του ν. 4415/2012 ή άλλων αδειών (π.χ. αδειών ανατροφής τέκνου που ερείδονται σε άλλες διατάξεις) , ότι στην προκείμενη περίπτωση εφαρμοστέα είναι η διάταξη του άρθρου 51 παρ. 3 του ν. 3528/2007 που προβλέπει άδεια έξι ετών συνεχώς ή τμηματικά, ως lex specialis, και ότι η διάταξη του άρθρου 37 παρ. 1 του ν. 4351/2015 που προβλέπει ότι η άδεια άνευ αποδοχών δεν μπορεί να παραταθεί πέραν των πέντε σχολικών ετών δεν είναι εφαρμοστέα εν προκειμένω, ως lex generalis. Η αιτούσα διατείνεται, περαιτέρω, ότι παραβιάσθηκαν εν προκειμένω οι αρχές της χρηστής διοίκησης και της αναλογικότητας.

6. Επειδή, με την Φ. 12.1/9865 π.ε./20.01.2021 έκθεση απόψεων του, ο Περιφερειακός Διευθυντής της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ηπείρου υπεραμύνεται της νομιμότητας έκδοσης της προσβαλλόμενης πράξης.

7. Επειδή, με τις διατάξεις που παρατέθηκαν στην τρίτη σκέψη της παρούσας ρυθμίζεται η χορήγηση αδειών άνευ αποδοχών σε εκπαιδευτικούς πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Προβλέπεται, ειδικότερα, στη διάταξη του άρθρου 16 περ. Ε΄ του ν. 1566/1985 ότι στους εκπαιδευτικούς πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης μπορεί να χορηγείται άδεια άνευ αποδοχών μέχρι τη λήξη του σχολικού έτους, όταν συντρέχουν σοβαροί λόγοι, οι οποίοι αναφέρονται ενδεικτικά, όπως η θεραπεία δυσίατων ασθενειών του ιδίου του εκπαιδευτικού, εφόσον έχει εξαντλήσει το όριο των αναρρωτικών αδειών με αποδοχές που δικαιούται, ή των μελών της οικογενείας του, η ολοκλήρωση μεταπτυχιακών σπουδών ή η ανάγκη προσωρινής εγκατάστασης στο εξωτερικό. Η άδεια αυτή δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να παραταθεί πέρα από τα πέντε σχολικά έτη. Περαιτέρω, με την διάταξη του άρθρου 51 παρ. 3 του ν. 3528/2007 ρυθμίζεται η χορήγηση άδειας άνευ αποδοχών μέχρι έξι έτη συνεχώς ή και τμηματικά σε υπάλληλο του οποίου ο σύζυγος υπηρετεί στο εξωτερικό σε ελληνική υπηρεσία του Δημοσίου, ν.π.δ.δ. ή άλλου φορέα του δημοσίου τομέα ή σε υπηρεσία ή φορέα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή σε διεθνή οργανισμό, στον οποίο μετέχει και η Ελλάδα. Επίσης, με την παρ. 4 του άρθρου 51 του ν. 3528/2007 προβλέφθηκε η χορήγηση άδειας άνευ αποδοχών μέχρι πέντε έτη, η οποία μπορεί να παραταθεί με την ίδια διαδικασία για μια ακόμη πενταετία στον υπάλληλο που αποδέχεται θέση στην Ευρωπαϊκή Ένωση ή σε διεθνή οργανισμό, στον οποίο μετέχει η Ελλάδα. Στην έννοια των υπαλλήλων των παρ. 3 και 4 του άρθρου 51 του ν. 3528/2007 εμπίπτουν και οι εκπαιδευτικοί, αφού ο ν. 3528/2007 δια του οποίου κυρώθηκε ο Κώδικας Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ. εφαρμόζεται κατά την παρ. 2 του άρθρου 2 του ίδιου νόμου σε υπαλλήλους που διέπονται από ειδικές διατάξεις για όσα θέματα δεν ρυθμίζονται από τις ειδικές γι` αυτούς διατάξεις. Εξάλλου, ο νομοθέτης όπου θέλησε την εξαίρεση των εκπαιδευτικών από τις διατάξεις του ν. 3528/2007 το όρισε ρητά, όπως με την προαναφερθείσα διάταξη του άρθρου 55 του ν. 4830/2021, που προσέθεσε στο άρθρο 51 του ν. 3528/2007 την παρ. 1Α αναφορικά με τη διαδικασία κα