“Αριθμός απόφασης: 1793/2021

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΕΦΕΤΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΑΚΥΡΩΤΙΚΟΣ ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ

Τμήμα ΙA΄

Με μέλη τις: Μαρία Κουδουμνάκη, Πρόεδρο Εφετών Διοικητικών Δικα­στηρίων, Σοφία Μαραβελάκη και Ευαγγελία Καραμπά, Εφέτες Διοικητικών Δικαστηρίων, συνεδρίασε δημόσια στο ακροατήριό του στις 18 Ιουνίου 2021, με γραμματέα τη Φωτεινή Ροζή, δικαστική υπάλληλο, για να δικάσει την από 10-09-2019 αίτηση ακύρωσης (αρ. κατ. ΑΚ 1416/20-09-2019) της ………….., κατοίκου Άργους Ορεστικού του Νομού Καστοριάς, ……………, η οποία παραστάθηκε δια του πληρεξουσίου της δικηγόρου Αθηνών Ηλία Κολλύρη,

κατά : α) του Ανωτάτου Συμβουλίου Επιλογής Προσωπικού (Α.Σ.Ε.Π.), που εδρεύει στην Αθήνα, οδός Πουλίου αρ. 6, το οποίο παραστάθηκε δια του Παρέδρου του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους Γεωργίου Χαλαζωνίτη, με την υπ’ αρ. 5951/17-06-2021 δήλωση του άρθρου 33 του ΠΔ18/1989 και β) του Δήμου Άργους Ορεστικού του Νομού Καστοριάς, ο οποίος δεν παραστάθηκε .

Παρεμβαίνει η ……………, διορισμένης με το υπ’ αρ. 34199/11-12-2020 ειδικό πληρεξούσιο της συμβολαιογράφου Καστοριάς, ……………

Η εκδίκαση της υπόθεσης άρχισε με ανάγνωση της έκθεσης από την εισηγήτρια, Σοφία Μαραβελάκη, Εφέτη ΔιοΙκητικών Δικαστηρίων.

Μετά τη συνεδρίαση, το Δικαστήριο συνήλθε σε διάσκεψη και αφού μελέτησε τη δικογραφία και τις σχετικές διατάξεις, αποφασίζει τα εξής:

1. Επειδή, για την κρινόμενη αίτηση, έχει καταβληθεί το κατά νόμον παράβολο (αρ. e- παραβόλου 297575551959 1118 0070/19-09-2019).

…….

7. Επειδή με το άρθρο 51 του Αστικού Κώδικα, ορίζεται ότι : «Το πρόσωπο έχει κατοικία τον τόπο της κύριας και μόνιμης εγκατάστασής του …». Περαιτέρω, με την παρ. 5 του άρθρου 4 του Ν.2647/1998 (Α΄ 237), όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 3 του άρθρου 13 του Ν. 3242/2004 (Α΄ 102), ορίζεται ότι: «Η ιδιότητα του μόνιμου κατοίκου, όπου αυτή απαιτείται, βεβαιώνεται από τον δήμαρχο ή τον πρόεδρο της κοινότητας. Η οικεία βεβαίωση χορηγείται εφόσον προκύπτει πραγματική εγκατάσταση στο δήμο ή στην κοινότητα, που αποδεικνύεται με την υποβολή από τον ενδιαφερόμενο απόδειξης λογαριασμού ΔΕΚΟ ή αντιγράφου εκκαθαριστικού της οικείας Δημόσιας Οικονομικής Υπηρεσίας (Δ.Ο.Υ.). Εάν, αιτιολογημένως, η ιδιότητα του μόνιμου κατοίκου δεν μπορεί να αποδειχθεί από τα ανωτέρω δικαιολογητικά, αυτή αποδεικνύεται από τον ενδιαφερόμενο με κάθε άλλο πρόσφορο αποδεικτικό μέσο. Η υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερομένου δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως μοναδικό αποδεικτικό μέσο. Σε κάθε περί­πτωση, ο δήμαρχος μπορεί να αρνηθεί τη χορήγηση της βεβαίωσης με παράθεση ειδικής αιτιολογίας». Η ίδια διάταξη επαναλαμβάνεται και στο άρθρο 279 του N. 3463/2006 (Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων – A 114). Ακόμα ,σύμφωνα με την παρ.1 του άρθρου 86 του Ν. 3463/2006, ο Δήμαρχος εκδίδει τη βεβαίωση μόνιμης κατοικίας, ενώ με το άρθρο 88 του ίδιου νόμου ορίζεται ότι: «Ο δήμαρχος μπορεί, με απόφασή του, να αναθέτει την υπογραφή, με εντολή του, εγγράφων και πιστοποιητικών, πλην χρηματικών ενταλμάτων, σε δημοτικό σύμβουλο ή στον πρόεδρο του συμβουλίου δημοτικού διαμερίσματος ή στον πρόεδρο του τοπικού συμβουλίου ή στον πάρεδρο ή στον γενικό γραμματέα του Δήμου ή σε προϊστάμενο δημοτικής υπηρεσίας ή σε άλλο μόνιμο υπάλληλο του Δήμου».

8. Επειδή, στην προκειμένη περίπτωση, από τα στοιχεία της δικογραφίας προκύπτουν τα εξής: ……..

11. Επειδή η χορηγηθείσα στην παρεμβαίνουσα ως άνω υπ’αρ.491/17-01-2018 βεβαίωση μονίμου κατοικίας, υπογραφόμενη με την από 22-04-2016 εντολή Δημάρχου από τον Θωμά Σπυρόπουλο, Αναπληρωτή Προϊστάμενο Διοικητικών, Οικονομικών, Κοινωνικών Υπηρεσιών και Προσχολικής Αγωγής, δεν πάσχει ως προς τον τύπο της. Όσον αφορά όμως την αιτιολογία της, ενόψει του ότι δεν αναφέρει τα οριζόμενα με τις προπαρατεθείσες διατάξεις δικαιολογητικά (λογαριασμοί ΔΕΚΟ ή αντίγραφα εκκαθαριστικών ΔΟΥ ή άλλα πρόσφορα στοιχεία) που ελήφθησαν υπόψη και εκτιμήθηκαν από τη Διοίκηση ως ουσιώδη, για τη χορήγησή της παρίσταται αυτή μη νόμιμη και ανεπαρκής. Ομοίως δε και η αιτιολογία της ως άνω άρνησης ανάκλησής της πάσχει, αφού ουδόλως αναφέρει τα ληφθέντα υπόψη στοιχεία, αλλά επικεντρώνεται στο ότι δεν υφίσταται κατά νόμον προϋπόθεση χρονικής διάρκειας της μόνιμης διαμονής σε έναν τόπο για τη χορήγηση σχετικής βεβαίωσης. Αποτέλεσμα δε τούτων είναι να κλονίζεται η πραγματική βάση, επί της οποίας στηρίχθηκε η εν λόγω βεβαίωση μόνιμης κατοικίας (ΣτΕ 1113/2008) και εντεύθεν, να είναι ακυρωτέα η άρνηση ανάκλησής της.

12. Επειδή, ενόψει των προαναφερθέντων, η αιτιολογική βάση βάσει της οποίας εκδόθηκε ο οριστικός πίνακας προσληπτέων κλονίζεται και συνεπώς, εντεύθεν κλονίζεται και η αιτιολογική βάση της προσβαλλόμενης υπ’ αρ. 714/11-06-2019 απόφασης του Β΄ Τμήματος του ΑΣΕΠ, της κυρωτικής του οριστικού πίνακα διοριστέων, περί της συνδρομής στο πρόσωπο της παρεμβαίνουσας του κριτηρίου της εντοπιότητας. Κατόπιν αυτών, λαμβάνοντας υπόψη ότι τα ως άνω αποτέλεσαν και την αιτιολογία της εν λόγω απόφασης, ώστε να μη περιληφθεί η αιτούσα στον πίνακα επιτυχόντων και να περιληφθεί η παρεμβαίνουσα, πρέπει η απόφαση αυτή να ακυρωθεί, κατά το μέρος που περιελήφθη η παρεμβαίνουσα στον εν λόγω πίνακα και δεν περιελήφθη η αιτούσα.

13 .Επειδή, κατ’ ακολουθίαν, η κρινόμενη αίτηση πρέπει να γίνει δεκτή και να ακυρωθούν τόσο η υπ’ αρ. πρωτ. 6513/25-07-2019 αρνητική απάντηση του Δήμου Άργους Ορεστικού νομού Καστοριάς, επί της από 18-07-2019 αίτησης της αιτούσας, περί ανάκλησης της υπ’ αρ.491/17-01-2018 βεβαίωσης μόνιμης κατοικίας της συνυποψηφίας της και ήδη παρεμβαίνουσας ……….., όσο και η υπ’ αρ. 714/11-06-2019 απόφαση του Β΄ Τμήματος του ΑΣΕΠ, με την οποία κυρώθηκαν οι οριστικοί πίνακες προσληπτέων, κατά το μέρος που δεν περιελήφθη στον εν λόγω πίνακα η αιτούσα και περιελήφθη η παρεμβαίνουσα, πρέπει δε να αναπεμφθεί η υπόθεση στη Διοίκηση για νέα πλήρως αιτιολογημένη κρίση, ενώ η παρέμβαση πρέπει να απορριφθεί. Τέλος, πρέπει να αποδοθεί το παράβολο της αίτησης ακύρωσης στην αιτούσα, όμως, κατ’ εκτίμηση των περιστάσεων, να απαλλαγούν οι καθών η αίτηση και η παρεμβαίνουσα από τα δικαστικά έξοδα της αιτούσας.

ΔΙΑ ΤΑΥΤΑ

-Δέχεται την αίτηση.

-Ακυρώνει την υπ’ αρ. πρωτ. 6513/25-07-2019 αρνητική απάντηση του Δήμου Άργους Ορεστικού νομού Καστοριάς, επί της από 18-07-2019 αίτησης της αιτούσας, περί ανάκλησης της υπ’αρ.491/17-01-2018 βεβαίωσης μόνιμης κατοικίας της συνυποψηφίας της και ήδη παρεμβαίνουσας ……………, κατά τα εκτιθέμενα στο αιτιολογικό.

-Ακυρώνει την υπ’ αρ. 714/11-06-2019 απόφαση του Β΄ Τμήματος του ΑΣΕΠ, με την οποία κυρώθηκε ο πίνακας προσληπτέων για την κατάληψη της μιας (1) γενικής θέσης κλάδου/ειδικότητας: ΠΕ Αρχαιολόγων, Ειδικότητας Προϊστορικών-Κλασικών με Φορέα ΥΠ.ΠΟ. και Αθλητισμού, στην Εφορεία Αρχαιοτήτων Καστοριάς (Κωδ. Θέσης: 127), που είχε προκηρυχθεί με την υπ’ αρ. 16Κ/2017 Προκήρυξη – που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 41/1-12-2017/Τεύχος Προκηρύξεων Α.Σ.Ε.Π., κατά το μέρος που περιελήφθη στον πίνακα αυτό η παρεμβαίνουσα …. και δεν περιελήφθη η αιτούσα ….
-Αναπέμπει την υπόθεση στη Διοίκηση, για νέα νόμιμη και πλήρως αιτιολογημένη κρίση, σύμφωνα με το σκεπτικό .

-Απορρίπτει την παρέμβαση.

-Διατάσσει την απόδοση του παραβόλου στην αιτούσα .

-Απαλλάσσει τους καθών η αίτηση και την παρεμβαίνουσα από τα δικαστικά έξοδα της αιτούσας.

Κρίθηκε και αποφασίσθηκε στην Αθήνα στις 21 Ιουλίου 2021.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΜΑΡΙΑ ΚΟΥΔΟΥΜΝΑΚΗ ΦΩΤΕΙΝΗ ΡΟΖΗ

Δημοσιεύθηκε στην ίδια πόλη, σε έκτακτη δημόσια συνεδρίαση στο ακροατήριο του Δικαστηρίου, την 1η Νοεμβρίου 2021, λόγω προαγωγής και αποχώρησης από το Δικαστήριο της Εισηγήτριας, με την εξής σύνθεση: Μαρία Κουδουμνάκη, Πρόεδρος Εφετών Διοικητικών Δικαστηρίων, Ευαγγελία Καραμπά και Ελένη Ποδόλη, Εφέτες Διοικητικών Δικαστηρίων.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΜΑΡΙΑ ΚΟΥΔΟΥΜΝΑΚΗ ΦΩΤΕΙΝΗ ΡΟΖΗ

Θεωρήθηκε στις 10-11-2021

Η ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ

ΣΟΦΙΑ ΜΑΡΑΒΕΛΑΚΗ”

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ
ΚΟΛΛΥΡΗΣ – ΣΥΡΡΟΘΑΝΑΣΗ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ
Αναγνωστοπούλου 32  • 10673  Αθήνα • Ελλάδα
Τηλ: 2103608504 – 2103643637 • Fax: 2103608509
Info: www.koliris.gr